Meniu Uždaryti

Asmens duomenų apsauga

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ IR DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO PASKYRIMĄ

UAB „MEDAKMA“, juridinio asmens kodas 300151037, adresas: Beržų g. 6, Šilutė, veiklos adresas: Rusnės g. 6, Šilutė, el.p. reabilitacija@medakma.lt
tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Sveikatos priežiūros ir diagnostikos įstaigų asociacijos DIGA asmens duomenų tvarkymo diagnostikos ir gydymo įstaigose elgesio kodeksu (nuoroda į DIGA paskelbtą elgesio kodeksą) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.
Įstaiga tvarko duomenų subjekto (paciento, darbuotojo, buvusio darbuotojo), asmens besikreipiančio į įstaigą asmens duomenis tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu:

1) jo sutikimu;
2) kai tvarkyti asmens duomenis įstaigą įpareigoja atitinkami teisės aktai;
3) vykdant įstatuose nurodytas funkcijas;
4) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl įstaigos teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra už jį viršesni).
Duomenų tvarkymo tikslai:
Asmens duomenys renkami ir toliau naudojami:
– pacientų duomenys – sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais;
– įstaigos darbuotojų – vidaus administravimo tikslais;
– buvusių darbuotojų – saugojami ir teikiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais tikslais ir apimtimi;
Asmens duomenys yra teikiami tik kompetentingoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas
Duomenų subjektas turi šias teises:
– Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
– Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
– Atšaukti savo sutikimą;
– Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
– Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) 17 straipsnio 1 dalyje.
– Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje;
– Teisę į duomenų perkeliamumą;
– Nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
– Pateikti skundą priežiūros institucijai.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka 

Norėdami įgyvendinti duomenų subjekto teises užpildykite prašymą .

Duomenų saugumas
Įmonė įgyvendino modernias organizacines ir technines priemones skirtas tam, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas 


Duomenų apsaugos pareigūnas

Keturi laukai

Kontaktai

Rusnės g. 6, LT-99185 Šilutė
+370 685 63041
reabilitacija@medakma.lt

Informacija

Apie mus
Kontaktai
Kainos

Ligoniu kasa     savivaldybe